Rengastyöt

Soita tai varaa aika rengastöille

Rengastyöt Turku

JS Systems tarjoaa ammat­ti­tai­toiset ren­gastyöt Turussa.

Pal­ve­lui­himme kuu­luvat ren­kaiden kausi­vaihto, ren­kaiden myynti sekä muut ren­gastyöt, kuten esi­mer­kiksi pesut, van­teiden tasa­pai­notus ja ren­kaiden paikkaus.

Rengasmyynti

Hyvä­kun­toiset renkaat vai­kut­tavat ajo­mu­ka­vuuteen, mutta myös ennen kaikkea tur­val­li­suuteen. Jar­rujen ohella renkaat ovatkin yksi mer­kit­tä­vim­mistä ajo­tur­val­li­suuteen vai­kut­ta­vista teki­jöistä, ja siksi niihin on syytä panostaa! 

Renkaan käyt­töikään vai­kut­tavat monen­laiset tekijät aina säi­ly­tyk­sestä ohjaus­kulmiin ja ajo­tyyliin. Lai­tetaan yhdessä ren­gas­asiasi kuntoon.

JS Sys­temsin laa­jasta vali­koi­masta löydät eri merkkien renkaat useasta hintaluokasta. 

Renkaiden vaihto

Jätä ren­kaan­vaihto ammat­ti­laisten huo­leksi. JS Sys­temsin ammat­ti­laiset hoi­tavat ren­kaiden vaihdon nopeasti ja tur­val­li­sesti puo­lestasi. Kun ren­kaan­vaihto on ammat­ti­laisten käsissä, sinun ei tar­vitse itse murehtia ren­kaiden kun­nosta tai esi­mer­kiksi ren­gas­pai­neista vaihdon yhtey­dessä. Hoi­damme myös muut ylei­simmät ren­gas­tytöt tyy­pil­lisen kokoi­sille ren­kaille ja vanteille.