Autohuollot

Soita tai varaa aika autohuoltoon

Autohuollot Turussa

JS Systems toteuttaa luo­tet­tavat auto­huollot Turussa kaikkiin auto­merk­keihin ja -malleihin.

Suo­ri­tamme autojen vuo­si­huollot, mää­rä­ai­kais­huollot ja vähim­mäis­huollot asian­tun­te­vasti, tar­vit­taessa nopeal­lakin aika­tau­lulla. Tär­keintä on pitää huolta autosi sään­nöl­li­sestä huol­ta­mi­sesta. Jos et ole ihan varma, mil­laisia huol­to­toi­men­pi­teitä autosi tar­vitsee, ammat­ti­lai­semme aut­tavat mielellään!

Määräaikaishuolto

Auton mää­rä­ai­kais­huolto on yleensä joko kilo­metri- tai aika­si­don­nainen. Kun mää­rä­ai­kais­huolto toteu­tetaan sään­nöl­li­sesti val­mis­tajan ohjeiden mukaan, myös auton takuu säilyy.

Mää­rä­ai­kais­huoltoon sisäl­tyvät huol­to­toi­men­piteet vaih­te­levat aina huol­to­koh­tai­sesti. Moot­to­riöljyn ja öljyn­suo­dat­timen vaihdon lisäksi kyseeseen voivat tulla huol­to­ker­rasta riippuen esi­mer­kiksi rai­ti­sil­man­suo­dat­timen vaihto ja muut val­mis­tajan ohjeiden mukaiset tar­kas­tukset ja toimenpiteet.

Varaa siis aikasi mää­rä­ai­kais­huoltoon – JS Systems huo­lehtii auton­huol­losta val­mis­tajan huolto-ohjelman mukaisesti.

Auton vuosihuolto

Mikäli kyseessä on paljon ajettu van­hempi auto, jonka huol­toväli ei ole ollut sään­nöl­linen tai jonka takuuaika on jo ohit­tunut, teemme siihen tar­peiden mukaisen vuosihuollon.

Meillä auton vuo­si­huolto rää­tä­löidään aina auto­koh­tai­sesti. Huoltoon voidaan mää­rä­ai­kais­huollon tavoin sisäl­lyttää esi­mer­kiksi moot­to­riöljyn ja öljyn­suo­dat­timen vaihto ja muiden tar­kas­tuk­sessa ilmen­neiden osien vaihto tarpeen mukaan.